Πιστοποίηση ISO 22301

Πιστοποίηση ISO 22301

Με γνώμονα την συνεχή εξυπηρέτηση των πελατών της, πολλοί εκ των οποίων είναι σχολεία, η Εταιρεία δεσμεύεται εθελοντικά να διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας ως μηχανισμού αποκατάστασης κρίσιμων υπηρεσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας συμμορφώνεται προς τις κατευθυντήριες γραμμές του προτύπου ISO 22301:2019 και παρέχει την επιχειρησιακή δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες που καθορίζουν τις προτεραιότητες, τα καθήκοντα και τους μηχανισμούς επικοινωνίας για την διασφάλιση της βέλτιστης αντιμετώπισης διαταραχών που μπορεί να επηρεάσουν τις κρίσιμες λειτουργίες της Εταιρείας. 

Το σχέδιο καλύπτει όλο το φάσμα των κρίσιμων λειτουργιών της Εταιρείας και των τομέων εξυπηρέτησης των πελατών.

Η διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας έχει σχεδιαστεί ως μία πρωτεύσουσα οργανική δραστηριότητα και όχι ως μια απλή βοηθητική διαδικασία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

Η ευθύνη για την συνέχιση της λειτουργίας κάθε υπηρεσίας διαμοιράζεται σε όλο το προσωπικό. Ενώ οι προιστάμενοι των τμημάτων έχουν αναγνωρισθεί τυπικά ως επικεφαλής για την διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρήσεων, η εταιρεία εκπαιδεύει και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε όλα τα μέλη κάθε τμήματος να μπορούν να συμμετάσχουν και να βοηθήσουν σε περίπτωση ανάγκης.

Αυτό το σχέδιο επανεξετάζεται ετησίως προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του παραμένουν επίκαιρες. 

Το σχέδιο επανεξετάζεται επίσης κατά περίπτωση όταν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στη στέγαση, στην διάρθρωση της Εταιρείας ή στα καθήκοντα των επικεφαλής των τμημάτων.

Πιστοποίηση ISO 22301
Μοιραστείτε το!