Πιστοποίηση ISO 14001

Πιστοποίηση ISO 14001

Με την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001, η επιχείρηση αναγνωρίζει τις ευθύνες της προς το περιβάλλον, σχεδιάζει τις ενέργειές της και εφαρμόζει τα απαιτούμενα μέτρα για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών της στόχων. Επιτυγχάνει αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών διεργασιών, συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και μείωση του κινδύνου περιβαλλοντικής ζημίας.

O ΕΠΑΦΟΣ το 2013 επιθεωρήθηκε και πιστοποιήθηκε με το Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 από τον φορέα πιστοποίησης  TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής της δέσμευσης της εταιρείας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος όλων των λειτουργιών και εγκαταστάσεων της εταιρείας και περιλαμβάνει:

 • την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων γενικότερα
 • την αποτελεσματική διαχείριση ανακύκλωσης και
 • τη συνεργασία με περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ δεσμευόμενη για την αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Environmental Quality Management System – EQMS σύμφωνα με :

 • τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015
 • την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και
 • την εκπλήρωση των «Υποχρεώσεων Συμμόρφωσης» (Environmental Compliance Obligations), σε συνάρτηση με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων & την κείμενη Νομοθεσία / Κανονιστικό Πλαίσιο.

Θέτει τους εξής Περιβαλλοντικούς Στόχους (Environmental Objectives):

 • τη μείωση του Αποτυπώματος Εκπομπών Άνθρακος στο ελάχιστο δυνατό
 • την Πρόληψη Ρύπανσης
 • τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων
 • τη συνεχής βελτίωση της «επίδοσης» σε όλα τα παραπάνω.

Για την επίτευξη των παραπάνω η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ:

 • Διατυπώνει το αποδεκτό «επίπεδο αντιμετώπισης του Περιβαλλοντικού Ρίσκου (Environmental Risk Appetite).
 • Αναγνωρίζει, αξιολογεί και διαχειρίζεται «Περιβαλλοντικές Πλευρές & Θέματα» και τους σχετιζόμενους Κινδύνους και Ευκαιρίες.
 • Ενημερώνεται συστηματικά και φροντίζει για τη συμμόρφωση με την εφαρμοζόμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, καθώς και άλλες απαιτήσεις που αφορούν σε θέματα Περιβάλλοντος.
 • Ερευνά συστηματικά την αγορά, σε θέματα και Τεχνολογίες που αφορούν σε εφαρμοστέες πρακτικές και συστήματα Προστασίας Περιβάλλοντος.
 • Δεσμεύεται να εξασφαλίζει τους απαιτούμενους ανθρώπινους & υλικούς πόρους.
 • Επικοινωνεί και εκπαιδεύει το προσωπικό σε θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος.
 • Σχεδιάζει, υιοθετεί και παρακολουθεί την εφαρμογή συστήματος Δεικτών & Στόχων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των Προγραμμάτων επίτευξης των παραπάνω Στόχων.
 • Κοινοποιεί την παρούσα Πολιτική σε όλο το Προσωπικό της Εταιρείας και φροντίζει για τη συνεχή αναβάθμισή της, ώστε να είναι πάντα επίκαιρη και συμβατή με τους γενικότερους Εταιρικούς στόχους.
Πιστοποίηση ISO 14001
Μοιραστείτε το!