Πιστοποίηση ISO 14001

Πιστοποίηση ISO 14001

Με την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001, η επιχείρηση αναγνωρίζει τις ευθύνες της προς το περιβάλλον, σχεδιάζει τις ενέργειές της και
εφαρμόζει τα απαιτούμενα μέτρα για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών της στόχων. Επιτυγχάνει αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών διεργασιών, συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και μείωση του κινδύνου περιβαλλοντικής ζημίας.

Πιστοποίηση ISO 14001

Μοιραστείτε το!