Skip to main content

Πολιτική εταιρείας

Πολιτική εταιρείας

Η ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στοχεύει διαρκώς στην εξέλιξη και τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της, προσδοκώντας στην εγκαθίδρυση μιας μακράς και βιώσιμης σχέσης με τους πελάτες μας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου απολύτως προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, διασφαλίζοντας την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων και των συνεργατών μας και προσπαθώντας συνεχώς να μειώνουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των ενεργειών μας στο περιβάλλον, δεσμευόμενοι πάντοτε ως προς την παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας και την πλήρη συμμόρφωσή μας με αυτή.

Για την υλοποίηση των στόχων μας εφαρμόζουμε Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρείας μας, το οποίο συνάδει με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 45001:2018, 9001:2015, 14001:2015, 27001:2013 και 22301:2019.

Οι πελάτες μας καθημερινά καλούνται να κρίνουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Η πολιτική μας ανακλά το βασικό μας στόχο, που είναι να συμβαδίζουμε πάντα με τις τελευταίες εξελίξεις, ανταποκρινόμενοι πλήρως στις απαιτήσεις της αγοράς.

Η φιλοσοφία πίσω από την παροχή των υπηρεσιών μας επιτυγχάνεται με τους κάτωθι τρόπους:

Εφαρμογή όλων των κανόνων και διαδικασιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των έργων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Εφαρμογή και τήρηση των πρόσθετων κανόνων και διαδικασιών του εκάστοτε πελάτη για την υγιεινή και την ασφάλεια.

Πλήρης συμμόρφωση πάντοτε με την ισχύουσα Νομοθεσία και ειδικότερα με τα όσα καθορίζονται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία διαρκώς βελτιώνει τις υπάρχουσες πρακτικές της προκειμένου να ανταποκρίνεται στο έπακρον στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις.

Ανάπτυξη άμεσης και ευέλικτης επικοινωνίας με τους πελάτες μας με σκοπό την αναγνώριση των διαφορετικών αναγκών και προσδοκιών τους και την εστίαση προς την ικανοποίησή τους παρέχοντας πάντα σε αυτούς εξατομικευμένες λύσεις, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι απαιτήσεις τους.

Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού και των συνεργατών για την εταιρική πολιτική, ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν ενεργά στο στόχο της βελτίωσης της Ποιότητας.

Αναζήτηση και εντοπισμός πρόσθετων κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού και προσδιορισμό και εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών.

Προστασία των εργαζόμενων και του κοινωνικού συνόλου εντός του οποίου λειτουργεί η εταιρεία, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας.

Σεβασμός προς το περιβάλλον και εξοικονόμηση φυσικών πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών.

Παροχή των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρείας.    

Διαρκής έλεγχος της αποτελεσματικότητας της πολιτικής της εταιρείας μας σε όλα τα επίπεδα, διαρκής αναζήτηση και υιοθέτηση μεθόδων για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, της ασφάλειας και επαγγελματικής υγείας στο περιβάλλον εργασίας μας και του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε.

Η συμμόρφωση με τις πρόνοιες του παρόντος κειμένου είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες της εταιρείας μας.

Η επίτευξη υψηλής Ποιότητας, η εμπέδωση Περιβαλλοντικής Συνείδησης, η διασφάλιση της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας αποτελεί ευθύνη όλων στην επιχείρηση και η συνεχής βελτίωση των Προϊόντων και Υπηρεσιών καθώς και της εικόνας της επιχείρησης είναι το αποτέλεσμα των καθημερινών ενεργειών του κάθε μέλους της ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., Διεύθυνσης, Προσωπικού και συνεργατών.                                                                     

Για την Διοίκηση
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΔΑΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ.Α.Ε. διασφαλίζει ότι παρέχει υγιές, κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό της λαμβάνοντας διαρκώς μέτρα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας στις δραστηριότητες της με σκοπό την ελαχιστοποίηση ή την εξάλειψη των πιθανών κινδύνων.

Η Ασφάλεια και Υγεία του προσωπικού και των συνεργατών μας καθώς και τρίτων προσώπων είναι αναπόσπαστο κομμάτι του οργανισμού μας σε όλα τα επίπεδα δραστηριοτήτων. Η πρόληψη των ατυχημάτων και των ασθενειών προηγείται έναντι όλων.

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

 • τη διασφάλιση της Ασφάλειας και Υγείας.
 • τη διαχείριση κάθε πιθανής αλλαγής με γνώμονα την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων.
 • την πλήρη συμμόρφωση με τους Νόμους και τους Κανονισμούς στους χώρους εργασίας.
 • τη διάθεση των απαιτούμενων πόρων και υλικοτεχνικής υποδομής ώστε η Ασφάλεια, η Υγεία και η Ευημερία του προσωπικού, των συνεργατών μας, καθώς και τρίτων προσώπων να συμβαδίζει με τις υψηλότερες προδιαγραφές.
 • τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της σε γενικά και ειδικά θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
 • τη διερεύνηση όλων των συμβάντων ανεξαρτήτως συχνότητας και βαρύτητας.
 • τη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση της Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία και την ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής με στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας.

Για όλα τα παραπάνω η ΕΠΑΦΟΣ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018, για όλες τις δραστηριότητές της και εφαρμόζεται από όλο ανεξαρτήτως το προσωπικό.

Εκ μέρους της Διοίκησης διατυπώνεται δέσμευση και προσήλωση στις παραπάνω αρχές της υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ΕΠΑΦΟΣ θεωρεί πρωταρχικό παράγοντα για την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της και την παροχή εξατομικευμένων λύσεων υψηλής ποιότητας σε αυτούς. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και δεσμεύεται να τηρεί με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας καθώς και την διαρκή βελτίωση σε όλο το φάσμα των εργασιών που αναλαμβάνει.

Για την ΕΠΑΦΟΣ η έννοια της ποιότητας εμπερικλείει τα κάτωθι:

 • Εστίαση προς την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών μας.
 • Παροχή υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια προς τον χρήστη.
 • Εμπορική πολιτική για την διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών.
 • Ταχεία ανταπόκριση στην παροχή υπηρεσιών.
 • Ειλικρίνεια, σαφήνεια και αξιοπιστία στην επικοινωνία και την συνεργασία με τους πελάτες.
 • Συμμόρφωση προς επιταγές νόμων και κανονισμών.

 

Η παρούσα πολιτική ποιότητας ανασκοπείται και ελέγχεται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα της, κοινοποιείται δε σε όλα τα στελέχη της Εταιρείας μας.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ.Α.Ε., έχοντας πάντα ως στόχο τη χάραξη μίας πορείας βιώσιμης ανάπτυξης, και αξιολογώντας ως ιδιαίτερης σημασίας την ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων (με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο Περιβάλλον), ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015.

Η Εταιρεία μας:

 • Εφαρμόζει πλήρως την Περιβαλλοντική Νομοθεσία και πληροί τους όρους της εκάστοτε έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της αρμόδιας αρχής.
 • Εκπαιδεύει διαρκώς το προσωπικό της, καλώντας το παράλληλα να συμβάλλει το ίδιο δημιουργικά στη βελτίωση των πρακτικών και περιβαλλοντικών συνηθειών της Εταιρείας μας.
 • Επιλέγει αυστηρά τους προμηθευτές της αξιολογώντας πάντα θετικά την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αυτών.
 • Εφαρμόζει το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.
 • Βελτιώνει συνεχώς την Περιβαλλοντική της συμπεριφορά σε θέματα πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Όλη αυτή την προσπάθεια δε θα μπορούσαμε να την κάνουμε χωρίς τους ανθρώπους μας, οι οποίοι με αίσθημα ευθύνης, στηρίζουν και εφαρμόζουν το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσα από την καθημερινή τους εργασία.

Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται και ελέγχεται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα της, κοινοποιείται δε σε όλα τα στελέχη της Εταιρείας μας.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΕΠΑΦΟΣ θεωρεί στρατηγικής σημασίας την ασφάλεια των πληροφοριών. Εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης, βάση των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 27001:2013 για την διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις που απορρέουν από το Πρότυπο.

Η πολιτική της ΕΠΑΦΟΣ αναφορικά με τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών εντοπίζεται:

 • Στη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας μας με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις.
 • Στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα και Διαθεσιμότητα των δεδομένων και πληροφοριών που διαχειρίζεται.
 • Στη διασφάλιση της πρόσβασης στους πληροφοριακούς πόρους της εταιρείας μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 • Στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας της υποδομής του δικτύου της ΕΠΑΦΟΣ.
 • Στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών, των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων ακόμη και σε μείζον συμβάν ασφαλείας με τη θέσπιση και εφαρμογή σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας.
 • Στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργαζόμενων της ΕΠΑΦΟΣ σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος των συμβάντων ασφαλείας.
 • Στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των συνεργατών και προμηθευτών της εταιρείας με τις ανάγκες και απαιτήσεις της ΕΠΑΦΟΣ για την ασφάλεια των πληροφοριών.
 • Στην καθιέρωση συστηματικών ελέγχων για την αξιολόγηση της εφαρμογής, της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος ασφάλειας πληροφοριών που εφαρμόζει.
 • Στη διερεύνηση όλων των περιστατικών ασφαλείας καθώς και των εικαζόμενων αδυναμιών από αρμόδιο προσωπικό.
 • Στη διασφάλιση ότι η διεύθυνση της ΕΠΑΦΟΣ είναι άμεσα υπεύθυνη για την εφαρμογή της πολιτικής και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του συνόλου του προσωπικού στους τομείς ευθύνης τους και χωρίς αποκλίσεις, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω Πολιτική, ώστε να αποφευχθούν πιθανές νομικές και οικονομικές συνέπειες για αυτούς και για την εταιρεία.

Η ΕΠΑΦΟΣ δεσμεύεται για την πλήρη συμμόρφωσή της με όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και τις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους πελάτες της σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων που άπτονται των δραστηριοτήτων της.

Το σύστημα ασφάλειας πληροφοριών είναι δυναμικό και πέραν της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής, απαιτεί και την ενεργή συμμετοχή όλου του προσωπικού της Εταιρείας.

Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται και ελέγχεται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα της, κοινοποιείται δε σε όλα τα στελέχη της Εταιρείας μας.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

 Η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ.Α.Ε. αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων και συστημάτων της και για το σκοπό αυτό εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 ώστε να εξασφαλίσει:

 • Τη διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση που εκδηλωθεί περιστατικό το οποίο οδηγεί σε μη διαθεσιμότητα ή αδυναμία πρόσβασης των εγκαταστάσεων της εταιρίας.
 • Την επιστροφή σε αποδεκτά επίπεδα λειτουργίας στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
 • Την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν περιστατικά διακοπής στην αξιοπιστία και φήμη της εταιρίας ενώπιον των πελατών της.

Οι στρατηγικές έκτακτης ανάγκης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία σύμφωνα με το Πρότυπο προστατεύουν την ασφάλεια του προσωπικού και τη φήμη της εταιρείας, σε συνδυασμό με τη συνεχή και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, διατηρώντας ταυτόχρονα τη συμβατική και νομική συμμόρφωση προς στους κανονισμούς.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, μέσω της τήρησης της πολιτικής, των διαδικασιών και των σχετικών σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας, έχει σαν στόχο:

 • Τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού.
 • Τη διαφύλαξη εικόνας και φήμης της Εταιρείας.
 • Την προστασία των δραστηριοτήτων που παράγουν αξία.
 • Της διασφάλισης της ικανότητας της εταιρείας να παράσχει αδιαλείπτως τις Υπηρεσίες και τα Προϊόντα της.
 • Την καθιέρωση συστηματικών μεθόδων για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των απαιτήσεων Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας.
 • Τη θέσπιση στρατηγικών ανάκαμψης και τη σύνταξη εφαρμόσιμων σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει δεσμευτεί για συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και για συνεχή βελτίωση της επάρκειας, καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται και ελέγχεται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα της, κοινοποιείται δε σε όλα τα στελέχη της Εταιρείας μας.

1η Έκδοση, 2023

Γράφτηκε στις .
Τελευταία ενημέρωση: 08 Μαρτίου 2024
Πολιτική εταιρείας
Μοιραστείτε το!