Πιστοποίηση ISO 9001

Πιστοποίηση ISO 9001

Η πιστοποίηση ενός οργανισμού/μιας επιχείρησης κατά το πρότυπο ISO 9001 σημαίνει ότι εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε όλους τους τομείς της επιχείρησης. Ο ΕΠΑΦΟΣ είναι μία από τις πρώτες εταιρείες Πληροφορικής που προσαρμόστηκε στο πρότυπο αυτό στην Ελλάδα καθώς το εφαρμόζει αδιαλείπτως από το 1999 αποδεικνύοντας τη δέσμευση μας στην ποιότητα, την προσήλωση μας στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, την αξιοπιστία σε όλα μας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και φυσικά τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία.

Ο ΕΠΑΦΟΣ από τον Οκτώβριο του 1999 έχει πιστοποιηθεί από τη Γερμανική εταιρεία TÜV NORD CERT GmbH με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 αφ' ενός για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού και αφ' ετέρου για την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής.

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας τόσο στο σχεδιασμό λογισμικού όσο και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του ΕΠΑΦΟΥ, αποτελεί την εγγύηση που έχουν οι πελάτες μας για τα προϊόντα, το λογισμικό και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται από την εταιρεία μας. Φυσικά η πιστοποίηση αυτή αποτέλεσε και την επισφράγιση της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας για διαρκή βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής λογισμικού και παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ δεσμεύεται για την αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση Συστήματος  Διαχείρισης Ποιότητας  ( ΣΔΠ ) σύμφωνα με:

 • τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015
 • τις απαιτήσεις της κείμενης Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Απαιτήσεων
 • τoυ επιχειρηματικούς της σκοπούς
 • τις απαιτήσεις των Πελατών της, καθώς και όλων Ενδιαφερομένων Μερών που συνδέονται με αυτούς.

Η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ διαβεβαιώνει και δεσμεύεται ότι το ΣΔΠ έχει ως άξονες:

 • τη βέλτιστη σχεδίαση των παρεχόμενων Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • τη βέλτιστη εκπαίδευση των Πελατών με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση των παρεχόμενων Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • τη βέλτιστη Υποστήριξη και Εξυπηρέτηση των Πελατών μετά την πώληση και
 • την αποτελεσματική Διαχείριση των Κινδύνων και Ευκαιριών για βελτίωση σε σχέση με τα παρεχόμενα Προϊόντα και Υπηρεσίες.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ:

 • Σχεδιάζει, εφαρμόζει & συνεχώς βελτιώνει Πολιτικές, Διαδικασίες, Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα.
 • Εκπαιδεύει και ενημερώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Διαμορφώνει κατάλληλους Δείκτες για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας του QMS.
 • Διεξάγει τακτικές εσωτερικές Επιθεωρήσεις (internal audits) και παρακολουθεί την υλοποίηση σχετιζόμενων Διορθωτικών / Βελτιωτικών ενεργειών.
 • Διασφαλίζει το κατάλληλο Εργασιακό περιβάλλον, με στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και την συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία Υ&Α.

Η Διαχείριση & Διασφάλιση της Ποιότητας απαιτεί ενεργό ομαδική προσπάθεια. Επομένως:

 • οι εργαζόμενοι της ΕΠΑΦΟΣ,
 • καθώς και οι Συνεργάτες / Υπεργολάβοι και Προμηθευτές

υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις εφαρμοζόμενες Πολιτικές, Διαδικασίες, Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας της Εταιρείας.

Πιστοποίηση ISO 9001
Μοιραστείτε το!