Πιστοποίηση ISO 45001

Πιστοποίηση ISO 45001

Η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ δεσμεύεται για την αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση Συστήματος Διαχείρισης για την Ασφάλεια και Υγιεινή στον χώρο της εργασίας.

Η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ δεσμεύεται για την αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Συστήματος  Διαχείρισης Ποιότητας για την Ασφάλεια και Υγιεινή στον χώρο της εργασίας, σύμφωνα με: 

 • τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 45001:2018
 • τις απαιτήσεις της κείμενης Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Απαιτήσεων
 • τoυ επιχειρηματικούς της σκοπούς
 • τις απαιτήσεις των Πελατών της καθώς και όλων Ενδιαφερομένων Μερών που συνδέονται με αυτούς.

Η διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς εργασίας και υγιεινής αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα.

Η εφαρμογή του διεθνούς προτύπου ISO 45001 θέτει στη διάθεσή μας διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που ελλοχεύουν στο εργασιακό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του προτύπου αποτελεί ενεργό καθήκον όλων μας. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως βαθμίδας και προϋπηρεσίας πρέπει να είναι ενημερωμένοι, εκπαιδευμένοι  και να εφαρμόζουν τις αρχές και οδηγίες ώστε να συμβάλλουν θετικά στο συνολικό αποτέλεσμα.

Στόχοι μας είναι:

 • η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας
 • η έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια και η αποτελεσματική τους αντιμετώπιση
 • η παροχή και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στο μέτρο του τεχνικά εφικτού
 • η παροχή και συντήρηση ασφαλούς εξοπλισμού, δομών και συστημάτων εργασίας
 • η ασφαλής χρήση και η διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς αποθήκευσης του εξοπλισμού και των εμπορευμάτων
 • η παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων για την ευημερία των εργαζομένων
 • η παροχή κάθε πληροφορίας, κατάρτισης, εκπαίδευσης ή εποπτείας που είναι απαραίτητη για την προστασία των ανθρώπων από κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους που προκύπτουν από εργασιακές δραστηριότητες.

Οι εργαζόμενοι, εκτός από δικαιώματα έχουν και ευθύνες. Πρέπει επομένως:

 • να λαμβάνουν εύλογη μέριμνα για τη δική τους υγεία και ασφάλεια
 • να δίνουν εύλογη προσοχή σε αυτό που κάνουν
 • να συμμορφώνονται με τις οδηγίες
 • να αναφέρουν όλα τα περιστατικά και παρ' ολίγον αστοχίες αμέσως, ανεξάρτητα από το πόσο ασήμαντα ή σημαντικά μπορεί να τα θεωρούν
 • να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις με τη διοίκηση για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων και της αποτελεσματικότητας των εν λόγω ελέγχων.                
Πιστοποίηση ISO 45001
Μοιραστείτε το!