Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της η εταιρεία έχει στόχο να παρέχει αξιόπιστες, ασφαλείς και κοινωνικά υπεύθυνες υπηρεσίες και προϊόντα εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Πληροφοριών, Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο Εργασίας και Επιχειρηματικής Συνέχειας και Υπηρεσιών Πληροφορικής, όπως επιβεβαιώνεται από τις σχετικές πιστοποιήσεις κατά ISO 9001, ISO14001, ISO 27001, ISO 18000 και ISO 22301.

Παράλληλα, στοχεύοντας στην ενσωμάτωση της παραγωγικής διαδικασίας όλων των τελευταίων τεχνολογιών και καλών πρακτικών στον χώρο του λογισμικού είναι Gold Partner της Microsoft, συνεχώς από το 2005 μέχρι σήμερα

Πιστοποίηση ISO 22301

Πιστοποίηση ISO 22301

Η πιστοποίηση ενός οργανισμού σύμφωνα με το πρότυπο Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301, επιβεβαιώνει τη θέσπιση όλων των απαραίτητων  διαδικασιών για την απρόσκοπτη λειτουργία του και την επιχειρησιακή του συνέχεια, μετά  από γεγονότα που πιθανόν να επιφέρουν μερική ή και ολική διακοπή των λειτουργιών της κύριας εγκατάστασή του.

Πιστοποίηση ISO 27001

Πιστοποίηση ISO 27001

Το ISO/IEC 27001 “Information Security Management Systems ” είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που καθοδηγεί έναν οργανισμό που διαχειρίζεται πληροφορίες, να αναπτύξει τις διαδικασίες για την αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειάς των δεδομένων και να διασφαλίσει, μέσω των κατάλληλων μηχανισμών και ελέγχων, την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας, προστατεύοντας έτσι όλα αυτά τα δεδομένα .

Πιστοποίηση ISO 14001

Πιστοποίηση ISO 14001

Με την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001, η επιχείρηση αναγνωρίζει τις ευθύνες της προς το περιβάλλον, σχεδιάζει τις ενέργειές της και
εφαρμόζει τα απαιτούμενα μέτρα για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών της στόχων. Επιτυγχάνει αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών διεργασιών, συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και μείωση του κινδύνου περιβαλλοντικής ζημίας.

Πιστοποίηση ISO 45001

Πιστοποίηση ISO 45001

Το Πιστοποιητικό Διαχείρισης για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία ISO 45001 εγγυάται την εδραίωση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος σε ολόκληρη την επιχείρηση. Με την εφαρμογή του ISO 45001 μειώνονται οι πιθανοί κίνδυνοι για τους εργαζομένους, πελάτες και προμηθευτές, βελτιώνεται η συνολική απόδοση του προσωπικού, και επιτυγχάνονται υψηλά επίπεδα στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας της επιχείρησης.        

Πιστοποίηση ISO 9001

Πιστοποίηση ISO 9001

Η πιστοποίηση ενός οργανισμού/μιας επιχείρησης κατά το πρότυπο ISO 9001 σημαίνει ότι εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε όλους τους τομείς της επιχείρησης. Ο ΕΠΑΦΟΣ είναι μία από τις πρώτες εταιρείες Πληροφορικής που προσαρμόστηκε στο πρότυπο αυτό στην Ελλάδα καθώς το εφαρμόζει αδιαλείπτως από το 1999 αποδεικνύοντας τη δέσμευση μας στην ποιότητα, την προσήλωση μας στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, την αξιοπιστία σε όλα μας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και φυσικά τη συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία.

Microsoft Gold Certified Partner

Microsoft Gold Certified Partner

Ο ΕΠΑΦΟΣ είναι πιστοποιημένος Microsoft Gold Certified Partner με επιπλέον ειδίκευση στους τομείς «ISV/Software Solutions»,  «Networking Infrastructure Solutions» και «Small Business Specialist Community». Ο τίτλος ικανότητας Ανάπτυξης Εφαρμογών Επιπέδου Gold χορηγείται μόνο σε Συνεργάτες που αποκτούν κορυφαίες δεξιότητες σε τεχνολογίες της Microsoft. Οι έμπειροι προγραμματιστές μας .NET έχουν ανταποκριθεί σε όλα τα κριτήρια που σχετίζονται με C# και MS-SQL Server

Πιστοποιήσεις

Μοιραστείτε το!