Πιστοποιήσεις

Ο ΕΠΑΦΟΣ θέτει σε λειτουργία και βελτιώνει συνεχώς ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης (Integrated Management Systems IMS) που ενσωματώνει την λειτουργία των εξής αυτοτελών συστημάτων διαχείρισης και κανονιστικής συμμόρφωσης σε ένα ενιαίο πλαίσιο.

Η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ δεσμεύεται για την αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση Συστήματος Διαχείρισης για την Ασφάλεια και Υγιεινή στον χώρο της εργασίας.

Δήλωση πολιτικής για την Ασφάλεια και Υγιεινή

O ΕΠΑΦΟΣ το 2013 επιθεωρήθηκε και πιστοποιήθηκε με το Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 από τον φορέα πιστοποίησης  TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής της δέσμευσης της εταιρείας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος όλων των λειτουργιών και εγκαταστάσεων της εταιρείας και περιλαμβάνει:

  • Την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων γενικότερα.
  • Την αποτελεσματική διαχείριση ανακύκλωσης.
  • Την συνεργασία με περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Δήλωση πολιτικής για το περιβάλλον

Η εταιρεία μας από το 2010 ανέπτυξε και βελτιώνει συνεχώς σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις δραστηριότητες της που έχουν σχέση με την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης  και την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001. Η πιστοποίηση μας από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε. κατευθύνει και καθορίζει την πολιτική στην οποία δεσμεύεται η Εταιρεία για την ασφάλεια των Πληροφοριών και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ασφάλειας.

Δήλωση πολιτικής για την ασφάλεια πληροφοριών

Ο ΕΠΑΦΟΣ από τον Οκτώβριο του 1999 έχει πιστοποιηθεί από τη Γερμανική εταιρεία TÜV NORD CERT GmbH με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 αφ' ενός για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού και αφ' ετέρου για την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας τόσο στο σχεδιασμό λογισμικού όσο και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του ΕΠΑΦΟΥ, αποτελεί την εγγύηση που έχουν οι πελάτες μας για τα προϊόντα, το λογισμικό και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται από την εταιρεία μας. Φυσικά η πιστοποίηση αυτή αποτέλεσε και την επισφράγιση της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας για διαρκή βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής λογισμικού και παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Δήλωση πολιτικής για την ποιότητα

FaLang translation system by Faboba