Η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ δεσμευόμενη για την αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ( Environmental Quality Management System EQMS ) σύμφωνα με :

 • Τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015
 • Την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
 • Την εκπλήρωση των «Υποχρεώσεων Συμμόρφωσης» (Environmental Compliance Obligations), σε συνάρτηση με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων & την κείμενη Νομοθεσία / Κανονιστικό Πλαίσιο

Θέτει τους εξής Περιβαλλοντικούς Στόχους (Environmental Objectives)  :

 • Την μείωση του Αποτυπώματος Εκπομπών Άνθρακος στο ελάχιστο δυνατό.
 • Την Πρόληψη Ρύπανσης
 • Την βελτιστοποίηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων
 • Την συνεχής βελτίωση της «επίδοσης» σε όλα τα παραπάνω

Για την επίτευξη των παραπάνω  η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ:

 • Διατυπώνει το αποδεκτό «επίπεδο αντιμετώπισης του Περιβαλλοντικού Ρίσκου (“Environmental Risk Appetite”)
 • Αναγνωρίζει, αξιολογεί και διαχειρίζεται «Περιβαλλοντικές Πλευρές & Θέματα» και τους σχετιζόμενους Κινδύνους και Ευκαιρίες
 • Ενημερώνεται συστηματικά και φροντίζει για την συμμόρφωση με την εφαρμοζόμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, καθώς και άλλες απαιτήσεις που αφορούν σε θέματα Περιβάλλοντος
 • Ερευνά συστηματικά την αγορά, σε θέματα και Τεχνολογίες που αφορούν σε εφαρμοστέες πρακτικές και συστήματα Προστασίας Περιβάλλοντος
 • Δεσμεύεται να εξασφαλίζει τους απαιτούμενους ανθρώπινους & υλικούς πόρους
 • Επικοινωνεί και εκπαιδεύει το προσωπικό σε θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 • Σχεδιάζει, υιοθετεί και παρακολουθεί την εφαρμογή συστήματος Δεικτών & Στόχων γιά την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των Προγραμμάτων επίτευξης των παραπάνω Στόχων
 • Κοινοποιεί την παρούσα Πολιτική σε όλο το Προσωπικό της Εταιρείας και φροντίζει για την συνεχή αναβάθμισή της, ώστε να είναι πάντα επίκαιρη και συμβατή με τους γενικότερους Εταιρικούς στόχους
FaLang translation system by Faboba