Η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ δεσμεύεται για την αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση Συστήματος  Διαχείρισης Ποιότητας  ( ΣΔΠ ) σύμφωνα με  :

 • Τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015
 • Τις απαιτήσεις της κείμενης Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Απαιτήσεων
 • Τoυ επιχειρηματικούς της σκοπούς
 • Τις απαιτήσεις των Πελατών της καθώς και όλων Ενδιαφερομένων Μερών που συνδέονται με αυτούς.

Η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ διαβεβαιώνει και δεσμεύεται ότι το ΣΔΠ έχει ως άξονες:

 • Την βέλτιστη σχεδίαση των παρεχόμενων Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Την βέλτιστη εκπαίδευση των Πελατών με στόχο την μέγιστη αξιοποίηση των παρεχόμενων Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Την βέλτιστη Υποστήριξη και Εξυπηρέτηση των Πελατών μετά την πώληση
 • Την αποτελεσματική Διαχείριση των Κινδύνων και Ευκαιριών για βελτίωση σ σχέση με τα παρεχόμενα Προϊόντα και Υπηρεσίες

Με γνώμονα τα παραπάνω, η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ:

 • Σχεδιάζει, εφαρμόζει & συνεχώς βελτιώνει Πολιτικές, Διαδικασίες, Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα
 • Εκπαιδεύει και ενημερώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Διαμορφώνει κατάλληλους Δείκτες για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας του QMS
 • Διεξάγει τακτικές εσωτερικές Επιθεωρήσεις (internal audits) και παρακολουθεί την υλοποίηση σχετιζόμενων Διορθωτικών / Βελτιωτικών ενεργειών
 • διασφαλίζει το κατάλληλο Εργασιακό περιβάλλον, με στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και την συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία Υ&Α

Η Διαχείριση & Διασφάλιση της Ποιότητας απαιτεί ενεργό ομαδική προσπάθεια. Επομένως:

 • Οι εργαζόμενοι της ΕΠΑΦΟΣ
 • Καθώς και οι Συνεργάτες / Υπεργολάβοι και Προμηθευτές

υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις εφαρμοζόμενες Πολιτικές, Διαδικασίες, Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας της Εταιρείας.

FaLang translation system by Faboba