Η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ δεσμεύεται για την αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ( Information Security Management SystemISMS ) με στόχο  :

 • Την δημιουργία ασφαλών εφαρμογών λογισμικού By Design
 • Την παροχή ασφαλών υπηρεσιών λογισμικού By Design
 • Την διαχείριση της ασφάλειας στα έργα πληροφορικής που αναλαμβάνει
 • Την διαχείριση της ασφάλειας των υποδομών της

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ δεσμεύεται για την αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ( Information Security Management SystemISMS συμμορφούμενου προς  :

 • Τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 27001:2015
 • Τις απαιτήσεις της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και διεθνούς Νομοθεσίας

Με γνώμονα τα παραπάνω, η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ:

 • Σχεδιάζει, εφαρμόζει & συνεχώς βελτιώνει Πολιτικές, Διαδικασίες, Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα
 • Εκπαιδεύει και ενημερώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Διαμορφώνει κατάλληλους δείκτες για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας του ISMS
 • Διεξάγει τακτικές εσωτερικές επιθεωρήσεις (internal audits) και παρακολουθεί την υλοποίηση σχετιζόμενων διορθωτικών / βελτιωτικών ενεργειών
 • Διασφαλίζει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, με στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας ανθρώπων και υποδομών

Η διαχείριση της ασφάλειας απαιτεί ενεργό ομαδική προσπάθεια. Επομένως :

 • Οι εργαζόμενοι της ΕΠΑΦΟΣ
 • Καθώς και οι Συνεργάτες, Υπεργολάβοι και Προμηθευτές

υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις εφαρμοζόμενες Πολιτικές, Διαδικασίες, Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας της Εταιρείας

FaLang translation system by Faboba